Teater Koloni: Historier fra Rigsfællesskabet

VEDTÆGTER


for foreningen Teater Koloni

§1 - Navn

Foreningens navn er: Teater Koloni


§2 - Hjemsted

Hjemstedet er Københavns Kommune.

Foreningens adresse er: Rektorparken 16, 2450 København SV, Denmark.


§3 - Formål

Foreningens formål er at producere scenekunst med et dramaturgisk forløb.

Foreningen skal understøtte den kunstneriske produktion, vidensopsamling samt udvikling. Der produceres mindst én egenproduktion om året.

Foreningen kan omdanne sig til en fond (selvejende institution) såfremt dette på et senere tidspunkt er muligt. I tilfælde af omdannelse skal den siddende bestyrelse på tidspunktet for omdannelse udgøre den nye bestyrelse i fonden. Grundkapitalen tilvejebringes ved, at foreningen skænker sin formue til fonden.


§4 - Formue og drift

Ved foreningens stiftelse består dens formue af 0 kr.
Foreningens indtægter samt formue kan udelukkende anvendes til foreningens formål, jfr. §3.


§5 - Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens kulturelle for­mål, medmindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for for­e­ning­ens virk­somhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalfor­samlingen.

Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser i henhold til lov om GDPR.


§6 - Hæftelse og tegning

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens veg­ne.

Foreningen tegnes af forpersonen, som kan udstede prokura/fuldmagt.


§7 - Organisering

Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 medlemmer efter generalforsamlingens nær­me­re bestemmelse. Ved stemmelighed tæller forpersonens stemme dobbelt. Valgene gælder indtil næste års generalforsamling. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en forperson samt en kasserer.

 

§8 - Bestyrelse

Bestyrelsen påser at foreningen drives i overensstemmelse med den for teatervirksomheden gældende lovgivning og i øvrigt i over­ensstemmelse med lovgivningens krav.

Bestyrelsen ansætter den kunstneriske og evt. administrative ledelse.

Le­del­sen skal have den kunstneriske frihed, som nærmere beskrives i scenekunstlovens § 31, stk. 2.


§9 - Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling på e-mail med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

Or­dinær generalforsamling holdes hvert år i oktober måned. Den påhører bestyrelsens beretning, god­ken­der regnskabet, vedtager eventuelt kontingent for det følgende år, vælger bestyrelse og re­vi­sor, frem til næste generalforsamling, og behandler andre forslag, som har væ­ret angivet i dagsordenen.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  5. Eventuelle forslag
  6. Fastsættelse af budget, herunder kontingent.
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg er revisor
  9. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmer til dagsordenen skal indgives til forpersonen senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af den kunstneriske ledelse eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§10 - Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. juli - 30. juni. Første regn­skabsår er fra den stiftende ge­ne­ral­for­samling til 01.05.23.

Regnskabet består af driftsregnskab, status og bestyrelsens årsberetning.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt re­vi­sor, der i sin revisionspå­tegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige støtttemidler sy­­nes anvendt efter formålet.


§11 - Vedtægtsændringer

På generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret. Vedtægtsændring samt vitale ændringer af foreningens virksomhed kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte med­lem­mer samt ved fuldmagt, i forening med den kunstneriske ledelse. På generalforsamling gælder i øvrigt almindeligt stemmeflertal.


§12 - Protokol

Både over bestyrelsens møder og over enhver generalforsamling føres en protokol.


§13 - Opløsning

Ved foreningens opløsning tilbagebetales eventuelt støttebeløb minus evt. tilbageholdte fordringer. Foreningens formue kan udelukkende anvendes til foreningens eget formål jf. §3 efter gene­ralforsamlingens beslutning.


§14 - Datering

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, d. 01/05 2023